1394/2/2 چهارشنبه

مدارک لازم برای صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی کارشناسی

1)اصل و تصویر یک سری از تمام صفحات شناسنامه

2)اصل و تصویر کارت ملی بدون مغایرت با مندرجات شناسنامه

3)اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا هرمدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید

4)6قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده بدون عینک -پشت زمینه سفید-برای خانم ها بدون آرایش و با حجاب کامل

5)اصل کارت دانشجویی

6)اصل و تصویرگواهینامه پایان تحصیلات دیپلم متوسطه برای دوره های نظام قدیم

 7) اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات دیپلم برای دوره های نظام جدید

8)اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات پیش دانشگاهی برای دوره های نظام جدید

9)تأئیدیه تحصیلی دوره نظام قدیم (برای دیپلم نظام قدیم)

10) تأئیدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

11) ریزنمرات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

12) اصل و تصویر مدارک کاردانی ( در صورت که دارای مدرک کاردانی می باشید)

13) تائیدیه دوره کاردانی

14) ریزنمرات دوره کاردانی

15) در صورت استفاده از سهمیه ارائه مدرک مربوطه


مـدارک لازم جهـت صـدور تـاییـدیـه تحصیلــی دوره کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد:


1- اصل نامـه درخواست تاییدیه تحصیلی از دانشگـاه یا سازمـان مربوطـه
2- تصویـر گواهینامـه موقت دوره کاردانی، کارشناسی و یا ارشد
3- در صـورت دارا بودن دانشنامـه، تصویر دانشنامـه

4- واریز مبلغ پول جهت صدور تائیدیه (با مراجعه به دانشگاه)
5-کارنامه کلـی(از واحد فارغ­ التحصیـلان)

مـراحـل انـجـام کــار:
پس از تکمیل و مهر و امضاء مـدارک فوق توسط مسئولین مربوطه، از طریق اتوماسیـون اداری اسکـن شده و فایـل آن به همـراه یـک نامـه به استان (واحد دانش­ آموختگان) ارسال میگـردد. 
پس از بررسی و تاییـد مدارک، تاییدیـه تحصیلـی و ریـزنمـرات محرمانـه به مـدت 7 الـی 10 روز بعد به سازمان یا دانشگاه درخواسـت کننـده ارسال می­شـود.
نکتـه: تحـت هیچ شرایط و به دلیـل محرمانه بودن تاییدیه تحصیلـی، از درخـواست ارسال شخصی مـدارک معـذوریـم، لطفـاً اصـرار نفرماییـد.