1392/12/4 یکشنبه
                                                                    بسمه تعالی
از دانشجویان گرامی خواهشمندیم که با توجه به تغییر آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب سال 93 -94 به نکات ذیل توجه فرمائید.
1 – تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در هر نیم سال تحصیلی در هر دو شیوه اخذ کند ,حداقل 6 و حداکثر 12 می باشد.
2 – چنانچه میانگین یک نیم سال تحصیلی دانشجو کمتر از 14 باشد ,دانشجو در نیم سال بعد مجاز به انتخاب حداکثر 8 واحد است.
3 – در آخرین نیم سال تحصیلی در مرحله آموزشی ,دانشجو از رعایت شرط حداقل واحد انتخابی معاف است.
4 – در صورتی که دانشجو در شیوه آموزشی – پژوهشی علاوه بر پایان نامه تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ,می تواند آن را با پایان نامه انتخاب کند.
تبصره: "همراه با درس پایان نامه یا درس سمینار تحقیق و تتبع نظری امکان اخذ درس روش تحقیق و یا دروس جبرانی میسر نیست."
5- میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد , در غیر اینصورت دانش آموخته کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.
6 – حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس اصلی و اختیاری یا جبرانی 12 است. دانشجو یی که در هر یک از دروس مردود شود,در اولین فرصت ملزم به تکرار آن می باشد.
تبصره1 : نمرات مردودی دروس اصلی و اختیاری در محاسبه میانگین نیم سال و میانگین کل منظور می شود.
تبصره 2 : دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند,چنانچه در نیم سال یا نیم سالهای بعدی, آن دروس را با حداقل نمره 15 بگذراند ,نمرات قبلی از کارنامه دانشجو حذف گردیده و در معدل نیم سال اخذ شده و کل محاسبه نخواهد شد.
7- دانشجوی کارشناسی ارشد حداکثر برای دو نیم سال به صورت متوالی و یا متناوب از مرخصی تحصیلی می تواند استفاده نماید.
8 مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال و نیز درس پایان نامه امکانپذیر نمی باشد.
"


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
الف: سنوات: حداکثر سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع ارشد 3 سال و افزایش سنوات تا 10 نیمسال برعهده استانها می باشد. و در ازای گذراندن دروس جبرانی دیگر سنواتی اضافه نخواهد شد.
نکته: درخواست دانشجو برای افزایش سنوات،قبل شروع ترم جدید،(تا ترم نهم) در مراکز انجام می­شود و برای ترم دهم به استان ارجاع خواهد شد. (فرم افزایش سنوات).
در صورتی که دانشجو سنوات مجاز و اضافی را بگذراند و موفق به اتمام دروس نشود اخراجی محسوب می شود.
سنوات دانشجوی مشمول : 3 سال است و تا یک نیمسال، بر اساس درخواست دانشجو دانشگاه می تواند از نظام وظیفه درخواست مجوز کند.
نکته : نیمسال فراگیر برای دانشجوی عادی محاسبه شده و برای دانشجوی عادی و خواهران محاسبه می­شود.
تعداد واحدها: حداکثر واحدهایی که در میانگین کل یک دانشجو مصاحبه می­شود: 32 واحد است.
در برخی رشته­ها دانشجو ملزم به گذراندن برخی دروس(اضافی و کمبود) هستند که در میانگین کل محاسبه نمی­شود.
ترم آخر دانشجو از رعایت حداقل واحد معاف است.
  
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
 نمره قبولی دروس دانشپذیری صرف نظر از نوع درس 12 می­باشد.
اثرگذاری نمرات:
نمرات افتاده و قبولی دروس جبرانی و کمبود و اضافی در معدل کل محاسبه نخواهد شد.
نمرات افتاده دروس اصلی، اختیارِی، تخصصی و الزامی مشترک به صورت زیر در معدل کل اثر خواهد داشت: اولین نمره افتاده و آخرین نمره(که نمره قبولی است) اثر خواهد داشت.   
 نکته:تغییر شیوه از شیوه­ آموزش­ محور به پژوهش ­محور وجود دارد.
نکته:تغییر شیوه از شیوه ­پژوهش­ محور به آموزش­ محور  وجود دارد.
نکته انتخاب درس روش تحقیق با پایان­نامه ممنوع می­باشد.
پایان نامه:
1-    تصویب پروپوزال: حداقل باید 3ماه از زمان تصویب پروپوزال گذشته باشد.
نکته: دانشجو تا زمانی که از پایان­نامه دفاع نکرده است ملزم به انتخاب واحد پایان­نامه می­باشد.
همچنین در صورتی که دانشجو بخواهد در نیمسال تابستان از پایان­نامه خود دفاع کند، ملزم به انتخاب آن می­باشد.
            پرداخت شهریه: هزینه پایان­نامه یک بار منظور شده و انتخاب مجدد پایان­ نامه هزینه­ی دیگری (اعم از ثابت و متغییر) در بر نخواهد داشت.
      
"تحصیلات تکمیلی مرکز استهبان"
                                                                                                                               
بيشتر