منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود

اخبار
1396/9/11 شنبه آغاز ارزشیابی اساتید از تاریخ 04/9/96 الی 30/09/96 + راهنما   دانشجویان می توانند از مورخ 96/09/04 الی 96/09/30 می توانند نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایند

فایل راهنما

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر