نام ونام خانوادگی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
امیر عباس مینائی فر
زیست شناسی
دکتری
فهیمه علیرضاپور
شیمی فیزیک
دکتری
رقیه سادات کوچک زاده
مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد
کوروش بامداد
زیست شناسی
دکتری
سعید زحمتکش
شیمی     
دکتری
پرویز سادات حسینی
ریاضی
دانشجو دکتری
منصوره معانی شیرازی
ریاضی محض-جبر
دکتری
فرزانه فروزانی
ادبیات فارسی
دانشجو دکتری
صدیقه السادات فقیه
حقوق
دانشجوی دکتری
معصومه اسماعیلی
روانشناسی
دانشجوی دکتریبيشتر